Ein Capeli

Mae 6 capel yn yr ofalaeth.

Capel Aberduar

Bro Einion, Llanbydder, SA40 9RG

Ysgrifennydd: D Emlyn Davies, 43 Bro Einion, Llanybydder, SA40 9RT. 01570 480318

Oedfaon: Pob Sul, 10 y bore

Capel Bethel

Silian

Manylion cyswllt: Huw Williams, Swyn y Coed, Silian, Llanbedr Pont Steffan, SA48 8NU [email protected]

Oedfaon: Ail Sul a’r pedwerydd Sul y mis, 10.15 y bore

Brynhafod

Gorsgoch, Llanbedr Pont Steffan.

Ysgrifennydd: Mrs Mair Jones, Hengoed, Cae Fron, Heol Llyswen, Aberaeron, SA46 OED – 01545 570150

Oedfaon: trydydd Sul y mis, oedfa deulu am 2 y pnawn.

Ysgol Sul: Sul cyntaf y mis am 10.30 y bore

Caersalem

Parcyrhos, Llanbedr Pont Steffan

Ysgrifennydd: Mesach Williams, Dol-Afon, Stryd Newydd, Llanbedr Pont Steffan, SA48 8QP

Oedfaon: Sul cyntaf y mis, 2 o’r gloch y pnawn

Noddfa

Stryd y Bont, Llanbedr Pont Steffan, SA48 8HG

Ysgrifennydd: Mrs Ann Bowen Morgan, Y Gilfach, Ffordd y Gogledd, Llanbedr Pont Steffan, SA48 7SA – 01570 422413 [email protected]

Oedfaon: Sul cyntaf y mis, 3.30 yn y gaeaf, 5 yr hwyr yn yr haf; trydydd Sul y mis, 9.30 y bore

Ysgol Sul: Pob prynhawn Gwener yn ystod tymor ysgol am 4.00pm. Athrawes: Mrs Janet Evans, Haulfryn, Maesllan, Llanbedr Pont Steffan, SA48 7EN

Seion

Cwrtnewydd, Llanbedr Pont Steffan

Ysgrifennydd: Mrs Sulwen Lloyd, Ucheldir, Cwrthnewydd, Llanybydder, SA40 9YN – 01570434306

Oedfaon: Ail Sul a’r pedwerydd Sul y mis, 2 y pnawn. 

Lleoliad ein capeli